16-45 Oge-Tosadomoariura-Naruto-cho, Naruto 772-0053 Japan
+81 88-687-2580

Renaissance® Naruto Resort